• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים מכרז 01.2021- הערכת עובדים

פרוטוקול סיור מציעים מכרז 01.2021- הערכת עובדים