• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים מכרז פומבי 2021 – 11 לאספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

פרוטוקול סיור מציעים מכרז פומבי 2021 – 11 לאספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב