• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים מכרז פומבי מס' 07_2019- שירותי גינון

פרוטוקול סיור מציעים מכרז פומבי מס' 07_2019- שירותי גינון