• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים למכרז 02_2019 תא – 19 -0128

פרוטוקול סיור מציעים למכרז 02_2019 תא – 19 -0128