• נאות חובב
  • פרוטוקול-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-מיום-26.11.12

פרוטוקול-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-מיום-26.11.12