• נאות חובב
  • פרוטוקול-ישיבת-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-בנושא-צו-הארנונה-מיום-25.11.13

פרוטוקול-ישיבת-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-בנושא-צו-הארנונה-מיום-25.11.13