• נאות חובב
  • פרוטוקול-ישיבת-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-בנושא-תקציב-2014-מיום-30.12.13

פרוטוקול-ישיבת-מליאת-המועצה-שלא-מן-המניין-בנושא-תקציב-2014-מיום-30.12.13