• נאות חובב
  • פרוטוקול ישיבת ועדת ערר לארנונה רכבת ישראל מיום 25.03.2021

פרוטוקול ישיבת ועדת ערר לארנונה רכבת ישראל מיום 25.03.2021