• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת ערר מיום 30.11.2023- דיון מקדמי בערר מס' 03.23

פרוטוקול ועדת ערר מיום 30.11.2023- דיון מקדמי בערר מס' 03.23