• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב-24-2020 לת

פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב-24-2020 לת