עיקרי הרפורמה

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק מנותני האישור השונים. המפרטים האחידים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים. המפרטים מאפשרים לבעלי העסקים לדעת מראש מה נדרש מהם וכן יצירת דרישות אחידות לכלל העסקים באותו התחום.

תנאים נוספים שייקבעו לעסק יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן  לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

אתר אינטרנט משרד הפנים – מפרטים אחידים