• נאות חובב
  • נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשות (1)

נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשות (1)