• נאות חובב
  • נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות

נוסח פרסום הודעה על סיור מציעים נוסף, דחיית מועד קבלת שאלות והגשת הצעות