• נאות חובב
  • נוסח פרסום הודעה על דחייה בהגשת הצעות נוהל יועצים פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי 07.2021

נוסח פרסום הודעה על דחייה בהגשת הצעות נוהל יועצים פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי 07.2021