• נאות חובב
  • נוסח פרסום- דחיית מועד הגשת הצעות,סיור מציעים נוסף ושינוי בתנאי סף-מכרז 24

נוסח פרסום- דחיית מועד הגשת הצעות,סיור מציעים נוסף ושינוי בתנאי סף-מכרז 24