• נאות חובב
  • נוסח פרסום -דחיית מועד הגשות, פתיחת מעטפות והבהרה בכתב הכמויות

נוסח פרסום -דחיית מועד הגשות, פתיחת מעטפות והבהרה בכתב הכמויות