מסלולים מקוצרים להוצאת רישיון

בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, נוספו 3 מסלולי רישוי שונים המותאמים לרמת מורכבות העסק ודרגת הסיכון שבו. מטרת מסלולים אלו הינה לקצר את משך זמן הליך הרישוי בהתאמה לאופי העסקים המוגדרים כבעלי סיכון נמוך ובינוני, כאשר בעל העסק יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון בתוך זמן קצר.

הדרישה למסלולים הינה עמידה בתנאי הסף למסלולים המקוצרים, הגשת תצהירים, מסמכים וחוות דעת נדרשות.

תנאי סף לייעוד הליך הרישוי להליך רישוי דיפרנציאלי:

  • סיווגו של הפריט בצו במסלול רישיון על בסיס תצהיר/ היתר מזורז א'/ היתר מזורז ב';
  • העסק טרם נפתח;
  • פורסם לגביו מפרט אחיד;
  • לא מתקיימים בעסק הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו- 2 א (ב) לצו;

בכל שלושת המסלולים, בעל העסק נדרש להגיש תצהיר והצהרה.

הצהרה: הצהרה של בעל העסק על עמידה בדיני תכנון ובנייה, לרבות קבלת היתר בניה למקום שבו עתיד העסק לפעול וכי לא נעשו בו עבודות הטעונות היתר בנייה שלא קיבלו היתר שכזה.

תצהיר: מסמך תצהיר חתום ע"י עורך דין, כי:

  1. מתקיימים בעסק התנאים שפורסמו במפרט האחיד או לצד המפרט האחיד ( אם יש מפרט כזה), ואם אין מפרט אחיד יצהיר המבקש כי הוא עומד בתנאים כפי שפורסמו באתר האינטרנט של נותני האישור.
  2. לא מתקיימים הסייגים המנויים סעיף 6א2 דהיינו:
  3. המבקש אינו פועל ללא רישיון בעת הגשת הבקשה;
  4. בשלוש השנים שקדמו לבקשה לא בוטל היתר מזורז שניתן לעסק, לרבות בנסיבות של מתן תצהיר שקרי או  של אי עמידה בתנאים שניתנו בהיתר או שעשו בעסק שינויים מהותיים מהאמור בתצהיר;
  5. לא מתנהל הליך פלילי או מנהלי נגד העסק;
  6. אין הרשעה לפי חוק רישוי עסקים ב 3 שנים שקדמו לבקשה