• נאות חובב
  • מכרז 06-2020 נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

מכרז 06-2020 נוסח פרסום- הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות