• נאות חובב
  • מכרז פומבי 2021 – 04 ביצוע סקרי איכות אוויר עבור מערך הניטור של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

מכרז פומבי 2021 – 04 ביצוע סקרי איכות אוויר עבור מערך הניטור של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב