• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 24.2022- ניהול מערך הפרויקטים

מכרז פומבי מס' 24.2022- ניהול מערך הפרויקטים