• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 06.2023- לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ברחבי המועצה

מכרז פומבי מס' 06.2023- לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ברחבי המועצה