מדיניות המועצה בעניין רישוי עסקים

רשות הרישוי המקומית, אמונה על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, על הטיפול בהוצאת רישיונות העסק, מעקב אחר יישומו של החוק ואכיפה במקרים בהם מופעל עסק תוך אי עמידה בתנאי רישיון העסק או הפעלת עסק ללא רישיון כדין.

רישוי עסקים הינו אחד מתחומי הליבה החשובים בעשייה של הרשות, תחום אשר בכוחו להבטיח את השמירה על שלום הציבור ועל הסביבה. המועצה עושה ככל שביכולתה על מנת שהליך רישוי העסקים יתבצע באופן יעיל תוך מענה מקיף, זמין ומקצועי לבעל העסק, לרבות קיום קשר ישיר עם נותני האישור לסיוע בהשגת האישורים הנדרשים לעסק לקבלת הרישיון וזאת על מנת להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.

כל פעילות שמבוצעת בעסק הטעונה רישוי, בעל העסק מחויב להחזיק עבור פעילות זו ברישיון עסק בתוקף וכן עליו לעמוד בתנאים המצורפים לרישיון העסק. לשם כך, המועצה מבצעת פיקוח על העסקים לעמידתם בתנאי רישיון העסק וכן מתבצעות פעולות אכיפה במידה וקיימת הפרה של התנאים.

בסמכותו של ראש רשות הרישוי קרי, ראש המועצה, לחתום על רישיונות עסק ולאכוף את חוק רישוי עסקים.

בשנים האחרונות נעשתה עבודה בתחום החקיקה, זאת על מנת לקדם רפורמות בחוק רישוי עסקים ובחוק תכנון ובנייה, במטרה לקדם ולפשט את הליך הרישוי, תוך הגברת השקיפות וייעול הליכי הוצאת רישיונות העסק.

שינוי ותיקון החוק נעשו תוך עמידה ב-4 קווים מנחים:

יעילות  – הגברת היעילות בתהליך הרישוי, ביצוע שינויים בצו רישוי עסקים להפשטת הליך הרישוי.

שקיפות – חובת הרשות לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי.

הוגנות – מתן אפשרות להגשת השגה לבעלי העסקים (סעיף 7ג5 בחוק).

זמינות – הנגשת המידע בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי פרסום מפורט באתר המועצה.