הקמה וארגון מחדש של אגף הנדסה    

אגף הנדסה עבר טלטלות רבות וחילופי מנהלים תדירים

גויסו והושמו מנהל אגף, מנהלת ועדה ובודקת תוכניות, מנהל פרויקטים ומפקח בניה נוסף, ורכז למערכת המידע הגיאוגרפי, תוך התאמת שיטות וקצב העבודה והשימוש במערכות הטכנולוגיות לתנופת הפיתוח של הפארק וליצירת התשתיות הפיסיות להרחבתו

אגף הנדסה עבר טלטלות רבות וחילופי מנהלים תדירים. תקנים קיימים אוישו בחסר, התקיים מחסור בתקנים חיוניים, עניין שהוביל  לריבוי תחומי עיסוק תחת גורם יחיד, להיעדר ניהול מרכזי של הדרגים המקצועיים בוועדה המקומית לתכנון ובניה, בזמני מענה לא מקובלים לטיפול בבקשות להיתרים, ברמת עדכניות נמוכה של מערכות המידע ובתהליך לקוי של ניהול הפרויקטים הרבים, משלב התכנון ועד למסירה ולתקופת הבדק .

במהלך השנה האחרונה בוצעו שיקום ובניה מחדש של אגף הנדסה בכלל ושל הוועדה המקומית לתכנון ובניה בפרט. מונה מנהל מקצועי לאגף. גויס רכז פרויקטים בכיר לריכוז ותכלול ניהולם של הפרויקטים על כל שלביהם, הייזום, התכנון הראשוני, התכנון המפורט, המכרז, התכנון לביצוע, הביצוע, המסירה ותקופת הבדק. בתחום התכנון הוסדרה רשימת הפרויקטים שבעדיפות והושקה תוכנית אסטרטגית תכנונית לפארק התעשייה.

בוועדה המקומית לתכנון ובניה גויסו מנהלת ועדה מקצועית ומנוסה ובודקת תוכניות נוספת, שופרו סדר וקצב העבודה, איכות המענה ורמת התיעוד במערכת הוועדה. בפיקוח על הבניה גויס מפקח על הבניה, שופרו שגרת וטיב הפיקוח תוך הגברת תדירותם וסקר עבירות בניה נמצא כיום בעיצומו, תוך הסדרת התשתיות הארגוניות להסדרת ו/או אכיפת עבירות הבניה הצפויים בעקבות ממצאי הסקר. בתחום המידע הגיאוגרפי גויס בימים אלה רכז מקצועי וייעודי לצורך שדרוג משמעותי של מערכת המידע הגיאוגרפי של המועצה והפיכתה לפלטפורמה המרכזית לשילוב כלל סוגי המידע הניתן למיפוי, לצמצום התלות במוקדי ידע מקומיים במרבית התחומים ולהנגשת כלל המידע הרלוונטי לכל בעלי העניין במועצה ומחוצה לה.

חזרה