גיבושה של תפיסת הפיקוח והסדרת תורת האבטחה    

גובשה תפיסת פיקוח להפעלה משולבת של כלל יחידות המועצה בשילוב עם מוקד המועצה ומערך הפיקוח והאבטחה לצורך מתן מענה יעיל,

גובשה תפיסת פיקוח להפעלה משולבת של כלל יחידות המועצה בשילוב עם מוקד המועצה ומערך הפיקוח והאבטחה לצורך מתן מענה יעיל, מהיר ומועיל לכלל צרכי הפיקוח, השמירה על הסדר הציבורי, הביטחון, התפעול והתחזוקה בשגרה ובחירום, תוך השגת משילות ושליטה מלאה של המועצה על הנעשה בתחומה ועל המושפע מפעולותיה

גובשו, בגישה פרקטית ומעשית, תפיסת פיקוח והפעלה הנוגעת לכלל המרכיבים הפיזיים, הטכנולוגיים, האנושיים והארגוניים בפעילות המועצה, החלה על כל תחום המועצה, מכסה את כלל תחומי אחריותה, בתחומה ומחוצה לו, ונוגעת בכל המרחב המושפע על ידי הפעילות האנושית המתבצעת בה, תת הקרקע, הקרקע, התכסית והאוויר.

תפיסת הפיקוח מקיפה את כלל פעולות המועצה, בכל התחומים, והאחריות ליישומה חלה על כלל יחידות המועצה ועובדיה בשגרה ובחירום. גורם מפתח ביישומה של תפיסת הפיקוח הינו האחריות ההדדית והבקרה הצולבת מצד כלל השותפים לעשייה על כלל תחומי אחריותה של המועצה: בדיווח, בבקרה ובפיקוח. כולם מכירים את תחומי האחריות של עמיתיהם, שותפים לתהליכי התכנון והבקרה ומדווחים על חריגות בביצוע.

תפיסת הפיקוח מבוססת על מעגלי אחריות ותחומי פעילות.

ברמת מעגלי האחריות חלה תפיסת הפיקוח על חמישה מעגלי אחריות: (1) פנים מועצתי – תהליכי ההסדרה, התכנון, הניהול, הביצוע, בקרת הביצוע והתשתיות הארגוניות והניהוליות לאספקת השירותים המוניציפאליים. (2) מפעלים ומתקנים – 30 מפעלים תחומים ומגודרים המייצרים מחצית מהכימיקלים בישראל, שלוש אתרים לטיפול בפסולת ולמחזורה, שתי טריטוריות ביטחוניות עצמאיות, מתקנים נוספים הפרוסים בתחום המועצה,  22 בריכות האידוי, 5 בריכות התשטיפים, מבני הציבור, הטב"מ ומתקני המועצה. (3) תשתיות ואזורים מפותחים – תשתיות המים, הביוב והניקוז, הגז, החשמל והתקשורת, הדרכים (הכבישים, המדרכות, דרכי העפר וצירי האופניים), התאורה, השילוט וההכוונה, מבואות המועצה והמפעלים, השטחים בהם ממוקמים המפעלים והמתקנים, שטחי הפיתוח והבניה. (4) שטחים פתוחים – כלל האזורים שאינם מפעלים, מתקנים, שטחים מבונים אחרים או תוואי הנחת ומעבר התשתיות באזורים המפותחים, ואשר הפעילות התעשייתית והאנושית המוסדרת בהם מועטה. (5) סביבת המועצה – הכבישים, היישובים והמתקנים שבסביבתה הקרובה והרחוקה של המועצה בכלל מעגלי ההשפעה הפוטנציאלית של הפעילות האנושית במועצה בדגש על אירועי חומרים מסוכנים, מטרדי וזיהום אוויר ומשאבי הקרקע ומי התהום שבסביבת השפעת פעילות המועצה.

ברמת הפעילות חלה תפיסת הפיקוח על: (1) שיטות העבודה של המועצה בתפיסה של תכנון – ביצוע – בקרה והיזון חוזר בכלל הפעילויות. (2) אספקת השירותים הפנים מועצתיים המתואמים ומסונכרנים למניעת צווארי בקבוק והפרעות לביצוע בכל מרכיבי הפעילות. (3) אספקת השירותים המוניציפאליים בטיב, באיכות וברמה המצופים מהמפעלים וממקבלי השירותים בכלל התחומים. (4) מענה לצרכי הפיתוח של המפעלים. (5) תיאום פעולות הפיקוח, דיווח הדדי מניעת מפגעים ונראות המועצה. (6) התראה, הרתעה, מניעת וסיכול פשיעה ושמירה על הסדר הציבורי. (7) התראה, הרתעה, סיכול ומניעת פעילות חבלנית עוינת. (8) הגנה על הסביבה, מניעת זיהומי אוויר, קרקע ומים וטיפול בזיהומי עבר. (9) הטיפול בחומרים מסוכנים.

חזרה