• נאות חובב
  • כתב כמויות – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

כתב כמויות – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי