• נאות חובב
  • כתב כמויות למילוי עדכני- נספח ג' קובץ 2

כתב כמויות למילוי עדכני- נספח ג' קובץ 2