• נאות חובב
  • כ"כ 5.9.19 ללא מחירים למכרז תשתיות ופיתוח שלב ב' תב"ע 40 נספח ב'1

כ"כ 5.9.19 ללא מחירים למכרז תשתיות ופיתוח שלב ב' תב"ע 40 נספח ב'1