• נאות חובב
  • ימ-224-24 מדיניות המועצה בנושא המצאת עמדת המועצה לצורך הקצאות קרקע-חדש

ימ-224-24 מדיניות המועצה בנושא המצאת עמדת המועצה לצורך הקצאות קרקע-חדש