• נאות חובב
  • ימ-217-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2024 מיום 26.03.2024

ימ-217-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2024 מיום 26.03.2024