• נאות חובב
  • ימ-1412-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2023 מיום 25.12.2023

ימ-1412-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2023 מיום 25.12.2023