• נאות חובב
  • ימ-1325-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2023 מיום 27.11.2023

ימ-1325-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2023 מיום 27.11.2023