• נאות חובב
  • ימ- 1250-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2023 מיום 30.10.2023

ימ- 1250-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2023 מיום 30.10.2023