חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים נחקק בכנסת בשנת תשכ"ח – 1968, החוק הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. החוק חל על סוגי העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים והוא כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי להפעלתן.

חוק זה נועד להבטיח פעילות של העסק תוך שמירה על שלום הציבור. לשם כך, מופקדים משרדי הממשלה השונים כאשר כל משרד אחרי על דיסציפלינה שונה השייכת לתחום התמתחותו וזאת לטובת שמירה על הציבור.

  • "איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" – באחריות המשרד להגנת הסביבה ומחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
  • "קיום תכליות דיני התכנון והבנייה" – באחריות אגף ההנדסה של הרשות.
  • "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות" – באחריות משטרת ישראל.
  • "בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו" – באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • "מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, או בתרופות" – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • "בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים" – באחריות משרד הבריאות.
  • "קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות" – באחריות הרשות הארצית לכבאות והצלה.

אתר נבו – חוק רישוי עסקים