• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב( שימור שטחים ציבוריים) ,התשנג 1993 בקובץ התקנות

חוק עזר לרמת חובב( שימור שטחים ציבוריים) ,התשנג 1993 בקובץ התקנות