• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב (הזרמת קולחים ושפכים סניטריים למערכת הביוב), התשסט 2008- .

חוק עזר לרמת חובב (הזרמת קולחים ושפכים סניטריים למערכת הביוב), התשסט 2008- .