• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב (הזרמת קולחים ושפכים סניטריים למערכת הביוב), התשסט – 2008

חוק עזר לרמת חובב (הזרמת קולחים ושפכים סניטריים למערכת הביוב), התשסט – 2008