• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב (אתר לסילוק אשפה, אחזקה ותפעול) (תיקון), התשסט 2008-

חוק עזר לרמת חובב (אתר לסילוק אשפה, אחזקה ותפעול) (תיקון), התשסט 2008-