• נאות חובב
  • ה-286-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2022 מיום 28.03.2022

ה-286-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2022 מיום 28.03.2022