• נאות חובב
  • ה-231-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2022 מיום 28.02.2022

ה-231-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2022 מיום 28.02.2022