היתר מזורז ב'

מיועד לסוגי עסקים ברמת מורכבות בינונית מוגברת, קבלת היתר זמני ל-180 ימים תוך 49 יום.

במסלול זה ניתן פרק זמן של 49 ימים בהם יוגשו התצהיר ומלוא המסמכים לבדיקה לנותני האישור. עם קבלת אישורם של נותני האישור או בהיעדר תגובה מצידם במהלך תקופת הבדיקה, יונפק היתר מזורז ל-180 ימים ובעל העסק יכול לפתוח את העסק. במהלך תקופת ההיתר המזורז (180 ימים) רשות הרישוי תפעל מול נותני האישור ובמידה והעסק יעמוד בדרישות ויתקבלו כל האישורים יונפק רישיון עסק.

מסלול הרישוי:

  • הגשת בקשה כולל את כל המסמכים הנדרשים, הגשת הצהרה, תכנית עסק בחמישה עותקים ותשלום אגרה.
  • בדיקת הרשות עד 7 ימי עבודה באם לא ניתן לתת היתר מזורז; אי מענה לבקשה – משמעות אישורה.
  • בדיקת הרשות לאישור הבקשה או לדרישה להשלמת מסמכים או מענה לסירוב הרשות לבקשה עד 14 ימים מההגשה (אפשרות הארכה ב 7- ימים נוספים ); אי מענה לבקשה – משמעות אישורה.
  • הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות).
  • באופן מיידי, אישור רשות הרישוי על הגשת המסמכים והתצהיר הכולל ציון מועד סיום תקופת הבדיקה,  בעוד 49 ימי עבודה.
  • שליחת התצהיר והמסמכים לנותני האישור בתוך 3 ימים מיום הגשתם; תקופת בדיקה של נותני האישור עד 49 ימים משליחת התצהיר (אפשרות להארכה במקרים מסוימים בעוד 14 ימים); תגובת נותני האישור והחלטת רשות הרישוי.
  • פתיחת העסק.
  • קבלת היתר זמני מזורז ל- 180 ימים (אפשרות הארכה ב-90 ימים נוספים) תוך 5 ימי עסקים.
  • במהלך תקופת ההיתר הזמני, נותני האישור ייבחנו את הבקשה, במידה ותוצאות הבדיקה מצביעות שהעסק עומד בדרישות, יעבירו את אישורם ובל העסק יקבל רישיון עסק בתום התקופה. אי מענה של נותני האישור משמע – אישור לבקשה.
  • מתן רישיון בתוך חמישה ימי עסקים והעברת הבקשה לידיעה לכל גורמי האישור.