היתר מזורז א'

מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות בינונית, קבלת היתר זמני ל-180 ימים תוך 21 יום. 

במסלול זה, לאחר הגשת התצהירים ומלוא המסמכים, בעל העסק מקבל היתר מזורז (זמני) למשך  180 ימים. במהלך זמן זה נותני האישור מגיעים לבדיקה ובמידה והעסק עומד בכל הדרישות מונפק רישיון.

מסלול הרישוי:

  • הגשת בקשה כולל את כל המסמכים הנדרשים, הגשת הצהרה, תכנית עסק בחמישה עותקים ותשלום אגרה.
  • בחינת הרשות לאישור הבקשה או לדרישה להשלמת מסמכים או מענה לסירוב הרשות לבקשה עד 21 ימים מההגשה; אי מענה לבקשה – משמע אישורה.
  • הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות).
  • פתיחת העסק.
  • קבלת היתר מזורז ל- 180 ימים (אפשרות הארכה ב-90 ימים נוספים) תוך 5 ימי עסקים והעברת הבקשה לאישורם של נותני האישור.
  • במהלך תקופת ההיתר הזמני, נותני האישור יבחנו את הבקשה.
  • עד 30 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז, על גורמי הרישוי להחזיר תשובה לרשות הרישוי. אי מענה של נותני האישור – משמע אישורם. לאחר קבלת אישורם ניתן להוציא רישיון עסק בתום התקופה.
  • רשות הרישוי תחזיר תשובה למבקש עד 21 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז והיא רשאית כאמור להאריך אותו ב-90 ימים נוספים כאמור.
  • מתן רישיון בתוך חמישה ימי עסקים והעברת הבקשה לידיעה לכל גורמי האישור.