• נאות חובב
  • הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות