• נאות חובב
  • הודעת דחיית מועד הגשות הצעות ופתיחת מעטפות

הודעת דחיית מועד הגשות הצעות ופתיחת מעטפות