• נאות חובב
  • הודעת דחיית מועד הגשה ופתיחת מעטפות

הודעת דחיית מועד הגשה ופתיחת מעטפות