• נאות חובב
  • הודעה על מועד סיור נוסף-חובה ודחיית מועד קבלת שאלות

הודעה על מועד סיור נוסף-חובה ודחיית מועד קבלת שאלות