• נאות חובב
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספקים יחידיים לשנת 2022

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספקים יחידיים לשנת 2022