• נאות חובב
  • הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות וכן הודעה על שינוי בתנאי סף

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות וכן הודעה על שינוי בתנאי סף