• נאות חובב
  • הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות