• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות (2)

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות (2)