• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות- חדש מכרז 11 -ביטול

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות- חדש מכרז 11 -ביטול